Odśwież pl en

Regulamin zdawania egzaminów przedmiotowych przeprowadzanych przez Centralny Ośrodek Egzaminacyjny Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2014/2015

§1. Postanowienia ogólne


1.    Po zarejestrowaniu się na Portalu Egzaminacyjnym (http://coes.umed.lodz.pl/portal) student otrzymuje login i hasło, które pozwalają na zapisanie się na wybrany termin egzaminu testowego lub na wykreślenie się z wcześniej wybranego terminu. Student może wybrać jedynie jeden termin egzaminu z danego przedmiotu.

2.    Tożsamość studenta potwierdzana jest podczas rejestracji na stronie internetowej poprzez wpisanie numeru indeksu. Konieczne jest także podanie prawdziwego adresu e-mail, na który zostaną wysłane dane dostępowe do Portalu Egzaminacyjnego.

3.    Studenci mogą dowolnie wybierać przedmiot egzaminu, który chcą zdawać w terminie proponowanym na Portalu Egzaminacyjnym.

4.    Rezygnacja z terminu egzaminu testowego jest możliwa nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem.

5.    Rezygnacja z wybranego terminu w czasie krótszym niż 7 dni bez podania przyczyny jest możliwa trzykrotnie podczas trwania Roku Akademickiego. Po wykorzystaniu powyższych możliwości, nieobecność na egzaminie może uzasadniać jedynie udokumentowany wypadek losowy (wymagane jest skontaktowanie się z Dziekanatem ds. Studenckich).

6.    Do egzaminu przystępują jedynie studenci w pełnej dyspozycji zdrowotnej, co jest potwierdzone stosownym oświadczeniem przed rozpoczęciem egzaminu. Nieprzystąpienie do egzaminu w wybranym przez Studenta terminie, bez adekwatnego zwolnienia lekarskiego wiąże się z utratą terminu. Przedstawienie zwolnienia lekarskiego po terminie zdawania egzaminu nie stanowi przesłanki do anulowania egzaminu.

7.    W przypadku nieobecności na egzaminie z powodu choroby, zwolnienia lekarskie z pieczątką ZOZ’u należy wysłać do Kierownika Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego na adres emailowy piotr.gebski@umed.lodz.pl

8.    Egzamin testowy odbywa się, jeśli w dniu poprzedzającym egzamin, na dany termin zapisanych jest przynajmniej 10 osób. Jeżeli nie spełniony jest warunek obecności minimalnej liczby osób na daną godzinę, system automatycznie połączy osoby zapisane na różne godziny egzaminów, które odbywają się jednego dnia na tej samej Sali. Jeżeli w danym dniu nie będzie wymaganej minimalnej liczby osób umożliwiającej przeprowadzenie egzaminu, system automatycznie wykreśleni zapisanych studentów.

9.    Jeżeli w czasie krótszym niż 24 godziny przed egzaminem, w wyniku wypisania się części osób, na termin zapisanych jest mniej niż 10 osób, egzamin mimo to zostanie przeprowadzony.

10.    W przypadku sesji poprawkowej Kierownik Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego ma prawo obniżyć minimalną liczbę osób na każdy termin.

11.    W dniu poprzedzającym egzamin student otrzyma e-mailowo potwierdzenie godziny i miejsca zdawania egzaminu, lub uzyska informację o wykreśleniu go z listy jeżeli na dany dzień nie będzie wymaganej minimalnej liczby osób.

12.    Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 10 min. przed jego rozpoczęciem, aby potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie legitymacji studenckiej, indeksu, dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

13.    Aby przystąpić do egzaminu testowego NALEŻY BEZWZGLĘDNIE posiadać status studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz NALEŻY posiadać wszystkie wymagane z tego przedmiotu zaliczenia ćwiczeń i wykładów. Przystąpienie do egzaminu bez spełnienia wszystkich wymogów formalnych stanowi przesłankę do unieważnienia jego wyniku.

14.    Karty Egzaminu będące potwierdzeniem zaliczenia egzaminu testowego są możliwe do wydrukowania przez studentów za pośrednictwem Portalu Egzaminacyjnego.

15.    Podczas egzaminu testowego oraz w ciągu 5 minut po jego zakończeniu student ma prawo zaznaczyć ewentualne pytania, które jego zdaniem zawierają błędy uniemożliwiające udzielenie jednoznacznej odpowiedzi (wymagane jest podanie uzasadnienia nie krótszego niż cztery słowa). Reklamacje studentów zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

16.    Zastrzeżone przez studenta pytania będą weryfikowane przez Koordynatora Przedmiotu w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie.

17.    Koordynator przedmiotu po zapoznaniu się z treścią pytania, opisem zastrzeżenia oraz zaznaczoną przez studenta odpowiedzią zadecyduje o zasadności reklamacji. W przypadku uznania racji studenta, w sytuacji w której zaznaczył on odpowiedź, która może zostać uznana za prawidłową, do wyniku jego egzaminu zostanie dopisany dodatkowy punkt.

18.    W przypadku kiedy student zgłaszał zastrzeżeń do pytań a w jego egzaminie znalazły się pytania uznane przez Koordynatora przedmiotu z nie w pełni poprawne, system sprawdzi czy udzielona przez studenta odpowiedź może być uznana za właściwą - jeżeli zaistnieje taka sytuacji do wyniku egzaminu zostanie dopisany dodatkowy punkt.

19.    W przypadku zgłaszania przez studenta zastrzeżeń do pytań egzaminacyjnych Karty Egzaminu będą możliwe do wydrukowania dopiero po weryfikacji pytań, nie później jednak niż po upływie trzech tygodni od daty egzaminu.

20.    Decyzje Koordynatorów dotyczące zastrzeżeń do pytań dla studentów, którzy je składali, będą widoczne na Portalu Egzaminacyjnym (zakładka ‘Zastrzeżenia’).

21.    Wyniki egzaminów testowych przekazywane są droga elektroniczną do Dziekanatu oraz przesyłane są do systemu e-Oceny.

22.    Czas trwania egzaminu komputerowego, liczba pytań egzaminacyjnych oraz pozostałe kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem określone są w regulaminach Zakładów, odpowiedzialnych za nadzór merytoryczny nad pytaniami egzaminacyjnymi z poszczególnych przedmiotów.

23.    Egzaminy testowe komputerowe trwają 60 minut i składają się z 60 pytań testowych, chyba, że regulamin Zakładu odpowiedzialnego za przedmiot stanowi inaczej.

24.    Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin, test jest zamykany i weryfikowany automatycznie. Każdej prawidłowej odpowiedzi odpowiada 1 pkt. Student tuż po zakończeniu egzaminu otrzymuje informację dotyczącą liczby udzielonych przez siebie popranych odpowiedzi oraz ocenę uzyskana z egzaminu.

25.    W czasie 5 minut po zakończeniu egzaminu testowego studentowi przysługuje prawo do zapoznania się z korektą swojej pracy - student ma możliwość obejrzenia pytań egzaminacyjnych, w których popełnił błąd (system nie pokazuje poprawnych odpowiedzi).

Powyższy punkt jest realizacją postanowień Regulaminu Studiów, który stanowi iż:
Student ma prawo do: “wglądu do swojej pracy pisemnej lub pracy w formie elektronicznej, w obecności nauczyciela akademickiego, który przeprowadził egzamin w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu” (PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA § 9, pkt. 11, Regulamin Studiów 2010/2011).

26.    Zapoznanie się z korektą pracy egzaminacyjnej w terminie późniejszym, możliwe jest w sytuacjach wyjątkowych, po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana Wydziału Lekarskiego oraz Kierownika Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego.

27.    Sfałszowanie Karty Egzaminu wiąże się z natychmiastowym, dyscyplinarnym skreśleniem z listy studentów.

28.    Skala ocen:

od 60 %          do 68 %  pkt. -  3,0(dostateczny)
powyżej 68 % do 76 %  pkt. -  3,5(dość dobry)
powyżej 76 % do 84 %  pkt. -  4,0(dobry)
powyżej 84 % do 92 %  pkt. -  4,5(ponad dobry)
powyżej 92 % do 100% pkt. -  5,0(bardzo dobry)

29.    Student ma prawo do zdawania każdego egzaminu testowego w trzech terminach.

30.    W przypadku powtarzania przez studenta egzaminu testowego (egzaminy dwu- i trzyetapowe), ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na wszystkich terminach. Ocena końcowa jest zaokrąglana do najbliższej oceny zaliczającej. W przypadku gdy średnia znajduje się dokładnie w połowie między dwoma ocenami zaliczającymi, jako ocenę ostateczną wybierana jest wyższa.

Przykład:
Student otrzymał następujące oceny:
1. termin - ocena 2.0
2. termin - ocena 4.5

Ocena końcowa:
(2.0 + 4.5) / 2 = 3.25
Po zaokrągleniu do najbliższej oceny zaliczającej student otrzymuje ocenę końcowa 3.5

W przypadku egzaminów jednoetapowych, do indeksu oraz do kart okresowych osiągnięć studenta wpisywane są oceny z poszczególnych terminów (również oceny niedostateczne). Oceną zaliczającą przedmiot jest ostatnia uzyskana przez studenta ocena.

31.    W przypadku, w którym występują zastrzeżenia formalne co do formy i sposobu przeprowadzenia egzaminu, w ciągu 3 dni od daty egzaminu studentowi przysługuje prawo odwołania do Dziekana Wydziału Lekarskiego, który może zarządzić komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników.

32.    W trakcie egzaminu korzystanie z pomocy naukowych i konsultacje z osobami postronnymi, a zwłaszcza innymi zdającymi, są niedozwolone.

33.    Osoba nadzorująca przebieg egzaminu ma prawo skrócić czas egzaminu studentowi niestosującemu się do postanowień tego punktu regulaminu. W przypadku braku reakcji studenta na upomnienia osoby nadzorującej, może dojść do anulowania wyniku egzaminu, wystawienia oceny niedostatecznej oraz podjęcie kroków dyscyplinarnych.

34.    Przebieg każdego egzaminu jest rejestrowany za pomocą kamer cyfrowych tak, aby wykluczyć wątpliwości co do zgodności jego przebiegu z regulaminem.

35.    Nowe terminy egzaminów pojawiają się na Portalu Egzaminacyjnym co 2 tygodnie. Na Portalu Egzaminacyjnym, w zakładce 'Zapisz się na egzamin' widnieje informacja o dacie i godzinie pojawienia się kolejnych terminów egzaminów.

36.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólne Regulaminu Studiów obowiązującego w danym Roku Akademickim.

37.    W kwestiach dotyczących sposobu działania informatycznego systemu egzaminacyjnego studenci mają możliwość kontaktowania się z Kierownikiem Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego poprzez wiadomości w ramach Portalu Egzaminacyjnego.

38.    W sprawach związanych z merytoryczną stroną przeprowadzanych egzaminów testowych studenci powinni kontaktować się z Kierownikiem Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego Wydziału Lekarskiego składając pisemne podania w sekretariacie Dziekana Wydziału Lekarskiego.

39.    Na egzamin testowy w danym dniu można się zapisać najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem się pierwszego terminu egzaminacyjnego odbywającego się tego dnia.

40.    Student ma obowiązek przystąpić do wszystkich etapów egzaminów wielostopniowych w czasie tego samego Roku Akademickiego.

§2. Postanowienia szczegółowe dotyczące egzaminów z przedmiotów Chirurgia, Interna, Ginekologia i Położnictwo, Medycyna ratunkowa i Pediatria na Wydziale Lekarskim.


1.    Egzaminy z wyżej wymienionych przedmiotów są egzaminami 3-etapowymi (egzamin testowy, egzamin praktyczny i egzamin ustny).

2.    Po zdaniu egzaminu testowego student jest zobowiązany zgłosić się do Kliniki, w której pracuje profesor lub dr hab. (wylosowany przez starostów grup studenckich do przeprowadzenia egzaminu ustnego dla danej grupy), celem ustalenia terminu egzaminu praktycznego i ustnego.

3.    Przystępując do części klinicznej egzaminu (egzamin praktyczny i egzamin ustny) student jest zobowiązany posiadać Kartę Egzaminu z wpisaną oceną z egzaminu testowego. Warunkiem przystąpienia do części klinicznej egzaminu jest bowiem zdany egzamin testowy. Poprawianie oceny z egzaminu testowego jest możliwe tylko przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego. Karty egzaminu klinicznego Studenci otrzymają w Klinikach, w których przeprowadzany jest egzamin.

4.    Egzamin praktyczny jest przeprowadzany przez nauczyciela akademickiego zajmującego co najmniej stanowisko adiunkta, w innych przypadkach Konieczna jest zgoda Dziekana ds. Programu Studiów i Ewaluacji

5.    Egzamin praktyczny musi się odbyć nie później niż w dniu egzaminu ustnego, gdyż jego zdanie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego.

6.    Na egzaminie praktycznym oceniane jest 5 głównych zagadnień, zgodnie z punktacją 0-5 dla każdego zagadnienia. Maksymalna ilość punktów wynosi 25, natomiast egzamin jest uznawany za zaliczony po uzyskaniu min. 15 pkt. (60% poprawnych odpowiedzi), przy czym wszystkie zagadnienia muszą być ocenione >0 pkt.

7.    Egzamin ustny jest przeprowadzany przez samodzielnego nauczyciela akademickiego (profesor lub dr hab.), wylosowanego przez starostów grup studenckich.

8.    Egzamin ustny obejmuje 3 pytania, zgodnie z tematyką przedstawioną na Karcie Egzaminu. Pytania oceniane są wg skali 0-5 punktów. Maksymalna ilość punktów wynosi 15, natomiast egzamin jest uznawany za zaliczony po uzyskaniu min. 9 pkt. (60% poprawnych odpowiedzi), przy czym wszystkie zagadnienia muszą być ocenione >0 pkt.

9.    Skala ocen egzaminu praktycznego i ustnego :

od 60 %          do 68 %  pkt. -  3,0(dostateczny)
powyżej 68 % do 76 %  pkt. -  3,5(dość dobry)
powyżej 76 % do 84 %  pkt. -  4,0(dobry)
powyżej 84 % do 92 %  pkt. -  4,5(ponad dobry)
powyżej 92 % do 100% pkt. -  5,0(bardzo dobry)

10.    W przypadku powtarzania egzaminu ustnego lub praktycznego, ostateczna ocena z danego etapu egzaminu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen z tego etapu (ocena jest zaokrąglana do najbliższej oceny zaliczającej). W przypadku gdy średnia znajduje się dokładnie w połowie między dwoma ocenami zaliczającymi, jako ocenę ostateczną wybierana jest wyższa.

Przykład:
Student A otrzymał następujące oceny z egzaminu praktycznego
1. termin - ocena 2.0
2. termin - ocena 2.0
2. termin - ocena 4.5

Ocena końcowa:
(2.0 + 2.0 + 4.5) / 3 = 2.8 - po zaokrągleniu ocena końcowa to 3.0.

11.    Student może poprawić niesatysfakcjonującą go ocenę pozytywną uzyskaną z Egzaminu Klinicznego w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty pierwszego terminu.

12.    Ostateczną oceną z przedmiotu jest średnia ważona ocen uzyskanych przez studenta z każdego etapu egzaminu:

Wagi kolejnych etapów egzaminu:
Ocena z egzaminu testowego      stanowi 60%
Ocena z egzaminu praktycznego stanowi 15%
Ocena z egzaminu ustnego           stanowi 25%

13.    Osoba przeprowadzająca egzamin ustny lub praktyczny zobowiązana jest do wpisania oceny z egzaminu do systemu e-Oceny.

14.    W celu zaliczenia roku student składa w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Karty Egzaminów, z których odbywał się egzamin 3-etapowy.

15.    Student ma prawo do zdawania każdego etapu egzaminu w trzech terminach

§3. Postanowienia szczegółowe dotyczące egzaminów z przedmiotów Psychiatria, Medycyna sądowa i Radiologia na Wydziale Lekarskim.

1.    Egzaminy z wymienionych powyżej przedmiotów są egzaminami 2-etapowymi (egzamin testowy oraz egzamin praktyczny).

2.    Po zdaniu egzaminu testowego student jest zobowiązany zgłosić się do Kliniki/Zakładu celem ustalenia terminu egzaminu praktycznego.

3.    Przystępując do egzaminu praktycznego  student jest zobowiązany posiadać Kartę Egzaminu z wpisaną oceną z egzaminu testowego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest bowiem zdany egzamin testowy. Poprawianie oceny z egzaminu testowego jest możliwe tylko przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego. Karty egzaminu praktycznego Studenci otrzymują w Klinikach/Zakładach, w których przeprowadzany jest egzamin.

4.    Egzamin praktyczny jest przeprowadzany przez nauczyciela akademickiego zajmującego co najmniej stanowisko adiunkta,  w innych przypadkach Konieczna jest zgoda Dziekana ds. Programu Studiów i Ewaluacji

5.    Na egzaminie praktycznym oceniane jest 5 głównych zagadnień, zgodnie z punktacją 0-5 dla każdego zagadnienia. Maksymalna ilość punktów wynosi 25, natomiast egzamin jest uznawany za zaliczony po uzyskaniu min. 15 pkt. (60% poprawnych odpowiedzi), przy czym wszystkie zagadnienia muszą być ocenione >0 pkt.

6.    Skala ocen egzaminu praktycznego:

od 60 %          do 68 %  pkt. -  3,0(dostateczny)
powyżej 68 % do 76 %  pkt. -  3,5(dość dobry)
powyżej 76 % do 84 %  pkt. -  4,0(dobry)
powyżej 84 % do 92 %  pkt. -  4,5(ponad dobry)
powyżej 92 % do 100% pkt. -  5,0(bardzo dobry)

7.    W przypadku powtarzania egzaminu praktycznego, ostateczna ocena z tego etapu egzaminu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich oceny (ocena jest zaokrąglana do najbliższej oceny zaliczającej). W przypadku gdy średnia znajduje się dokładnie w połowie między dwoma ocenami zaliczającymi, jako ocenę ostateczną wybierana jest wyższa.

Przykład:
Student A otrzymał następujące oceny z egzaminu praktycznego:
1. termin - ocena 2.0
2. termin - ocena 2.0
2. termin - ocena 3.5

Ocena końcowa:
(2.0 + 2.0 + 3.5) / 3 = 2.5
Po zaokrągleniu , ocena końcowa to 3.0

8.    Student może poprawić ocenę pozytywną uzyskaną z egzaminu praktycznego w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty pierwszego terminu.

9.    Ostateczną oceną z przedmiotu jest średnia ważona ocen uzyskanych przez studenta z każdego etapu egzaminu:

Wagi kolejnych etapów egzaminu:
Ocena z egzaminu testowego      stanowi 60%
Ocena z egzaminu praktycznego stanowi 40%

10.    Osoba przeprowadzająca egzamin praktyczny zobowiązana jest do wpisania oceny z egzaminu do systemu do systemu e-Oceny.

11.    W celu zaliczenia roku student składa w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Karty Egzaminów, z których odbywał się egzamin 2-etapowy.

12.    Student ma prawo do zdawania każdego etapu egzaminu w trzech terminach

13.    Termin egzaminu praktycznego z Anatomii Prawidłowej jest ustalany przez Kierownika Zakładu.

§4. Postanowienia szczegółowe dotyczące egzaminów z przedmiotów Biofizyka, Farmakologia, Fizjologia, Genetyki, Immunologia Kliniczna, Mikrobiologia, Patofizjologia oraz Patomorfologia na Wydziale Lekarskim.

1.    Egzaminy z wymienionych wyżej przedmiotów są egzaminami 1-etapowymi (egzamin testowy).

2.    W celu zaliczenia roku student składa w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Kartę Egzaminu testowego.

3.    Student ma prawo do zdawania każdego etapu egzaminu w trzech terminach.

§5. Postanowienia dotyczące egzaminów i zaliczeń z Medycyny sądowej na Wydziale Lekarskim.

1.    Zasady szczegółowe dotyczące egzaminów i zaliczeń z Medycyny sądowej są określone w regulaminie zajęć dostępnym na stronie Katedry Medycyny Sądowej www.umed.pl/zms.

§6. Postanowienia dotyczące egzaminów i zaliczeń z Anatomii Prawidłowej na Wydziale Lekarskim.

1.    Zasady szczegółowe dotyczące egzaminów i zaliczeń z Anatomii Prawidłowej są określone w regulaminie zajęć Katedry. Studenci zobowiązani są do zaliczenie egzaminu praktycznego przed podejściem do egzaminu testowego.

§7. Postanowienia dodatkowe dla Wydziału Lekarskiego

1.    Student ma prawo powtarzania I roku studiów jedynie w przypadku nie zaliczenia jednego przedmiotu

2.    Student powtarzający rok uczęszcza tylko na zajęcia z przedmiotu, którego nie zaliczył

3.    Student ma prawo do jednokrotnego awansu w całym toku studiów, w przypadku gdy rokuje na wyrównanie różnic programowych.

4.    Otrzymanie awansu możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu tej możliwości z Klinikami lub Zakładami.

5.    Student powtarzający I roku studiów ma prawo do awansu jedynie z zajęć fakultatywnych z II roku.

6.    Studentowi, który nie zaliczył I roku studiów, a rekrutował się ponownie na Wydział Lekarski i został przyjęty nie przysługuje zgodna na przepisanie oceny, z wyjątkiem studentów studiujących w trybie niestacjonarnym, którzy zostali przyjęci na I roku studiów w trybie stacjonarnym.

7.    Student, który nie zaliczył I roku studiów, a rekrutował się ponownie na Wydział Lekarski i został przyjęty zobowiązany jest do dostarczenia indeksu do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego celem unieważnienia go.

8.    Studenci wyjeżdżający na stypendia zagraniczne w ramach programu ERASMUS przedstawiają  Dziekanowi propozycje przedmiotów, z których zajęcia będą odbywać za granicą. Mogą to jednak być  tylko przedmioty z danego roku studiów oraz pojedyncze przedmioty z roku następnego. Ogólna liczba punktów ECTS uzyskana za granicą w czasie rocznego wyjazdu musi być zgodna z liczba punktów jaka student uzyskuje na UM w Łodzi w ciągu tego samego roku.