Odśwież pl en

Cześć szczegółowa regulaminu dla Studentów Wydziału Lekarskiego w Roku Akademickim 2015/2016

§1. Postanowienia szczegółowe dotyczące egzaminów z przedmiotów Chirurgia, Interna, Ginekologia i Położnictwo, Medycyna ratunkowa i Pediatria na Wydziale Lekarskim.


1.    Egzaminy z wyżej wymienionych przedmiotów są egzaminami 3-etapowymi (egzamin testowy, egzamin praktyczny i egzamin ustny).

2.    Po zdaniu egzaminu testowego student jest zobowiązany zgłosić się do Kliniki, w której pracuje profesor lub dr hab. (wylosowany przez starostów grup studenckich do przeprowadzenia egzaminu ustnego dla danej grupy), celem ustalenia terminu egzaminu praktycznego i ustnego.

3.    Przystępując do części klinicznej egzaminu (egzamin praktyczny i egzamin ustny) student jest zobowiązany posiadać Kartę Egzaminu z wpisaną oceną z egzaminu testowego. Warunkiem przystąpienia do części klinicznej egzaminu jest bowiem zdany egzamin testowy. Poprawianie oceny z egzaminu testowego jest możliwe tylko przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego. Karty egzaminu klinicznego Studenci otrzymają w Klinikach, w których przeprowadzany jest egzamin.

4.    Egzamin praktyczny jest przeprowadzany przez nauczyciela akademickiego zajmującego co najmniej stanowisko adiunkta, w innych przypadkach Konieczna jest zgoda Dziekana ds. Programu Studiów i Ewaluacji

5.    Egzamin praktyczny musi się odbyć nie później niż w dniu egzaminu ustnego, gdyż jego zdanie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego.

6.    Na egzaminie praktycznym oceniane jest 5 głównych zagadnień, zgodnie z punktacją 0-5 dla każdego zagadnienia. Maksymalna ilość punktów wynosi 25, natomiast egzamin jest uznawany za zaliczony po uzyskaniu min. 15 pkt. (60% poprawnych odpowiedzi), przy czym wszystkie zagadnienia muszą być ocenione >0 pkt.

7.    Egzamin ustny jest przeprowadzany przez samodzielnego nauczyciela akademickiego (profesor lub dr hab.), wylosowanego przez starostów grup studenckich.

8.    Egzamin ustny obejmuje 3 pytania, zgodnie z tematyką przedstawioną na Karcie Egzaminu. Pytania oceniane są wg skali 0-5 punktów. Maksymalna ilość punktów wynosi 15, natomiast egzamin jest uznawany za zaliczony po uzyskaniu min. 9 pkt. (60% poprawnych odpowiedzi), przy czym wszystkie zagadnienia muszą być ocenione >0 pkt.

9.    Skala ocen egzaminu praktycznego i ustnego :

od 60 %          do 68 %  pkt. -  3,0(dostateczny)
powyżej 68 % do 76 %  pkt. -  3,5(dość dobry)
powyżej 76 % do 84 %  pkt. -  4,0(dobry)
powyżej 84 % do 92 %  pkt. -  4,5(ponad dobry)
powyżej 92 % do 100% pkt. -  5,0(bardzo dobry)

10.    W przypadku powtarzania egzaminu ustnego lub praktycznego, ostateczna ocena z danego etapu egzaminu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen z tego etapu (ocena jest zaokrąglana do najbliższej oceny zaliczającej). W przypadku gdy średnia znajduje się dokładnie w połowie między dwoma ocenami zaliczającymi, jako ocenę ostateczną wybierana jest wyższa.

Przykład:
Student A otrzymał następujące oceny z egzaminu praktycznego
1. termin - ocena 2.0
2. termin - ocena 2.0
2. termin - ocena 4.5

Ocena końcowa:
(2.0 + 2.0 + 4.5) / 3 = 2.8 - po zaokrągleniu ocena końcowa to 3.0.

11.    Student może poprawić niesatysfakcjonującą go ocenę pozytywną uzyskaną z Egzaminu Klinicznego w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty pierwszego terminu.

12.    Ostateczną oceną z przedmiotu jest średnia ważona ocen uzyskanych przez studenta z każdego etapu egzaminu:

Wagi kolejnych etapów egzaminu:
Ocena z egzaminu testowego      stanowi 60%
Ocena z egzaminu praktycznego stanowi 15%
Ocena z egzaminu ustnego           stanowi 25%

13.    Osoba przeprowadzająca egzamin ustny lub praktyczny zobowiązana jest do wpisania oceny z egzaminu do systemu e-Oceny.

14.    W celu zaliczenia roku student składa w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Karty Egzaminów, z których odbywał się egzamin 3-etapowy.

15.    Student ma prawo do zdawania każdego etapu egzaminu w trzech terminach

§2. Postanowienia szczegółowe dotyczące egzaminów z przedmiotów Psychiatria, Medycyna sądowa i Radiologia na Wydziale Lekarskim.

1.    Egzaminy z wymienionych powyżej przedmiotów są egzaminami 2-etapowymi (egzamin testowy oraz egzamin praktyczny).

2.    Po zdaniu egzaminu testowego student jest zobowiązany zgłosić się do Kliniki/Zakładu celem ustalenia terminu egzaminu praktycznego.

3.    Przystępując do egzaminu praktycznego  student jest zobowiązany posiadać Kartę Egzaminu z wpisaną oceną z egzaminu testowego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest bowiem zdany egzamin testowy. Poprawianie oceny z egzaminu testowego jest możliwe tylko przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego. Karty egzaminu praktycznego Studenci otrzymują w Klinikach/Zakładach, w których przeprowadzany jest egzamin.

4.    Egzamin praktyczny jest przeprowadzany przez nauczyciela akademickiego zajmującego co najmniej stanowisko adiunkta,  w innych przypadkach Konieczna jest zgoda Dziekana ds. Programu Studiów i Ewaluacji

5.    Na egzaminie praktycznym oceniane jest 5 głównych zagadnień, zgodnie z punktacją 0-5 dla każdego zagadnienia. Maksymalna ilość punktów wynosi 25, natomiast egzamin jest uznawany za zaliczony po uzyskaniu min. 15 pkt. (60% poprawnych odpowiedzi), przy czym wszystkie zagadnienia muszą być ocenione >0 pkt.

6.    Skala ocen egzaminu praktycznego:

od 60 %          do 68 %  pkt. -  3,0(dostateczny)
powyżej 68 % do 76 %  pkt. -  3,5(dość dobry)
powyżej 76 % do 84 %  pkt. -  4,0(dobry)
powyżej 84 % do 92 %  pkt. -  4,5(ponad dobry)
powyżej 92 % do 100% pkt. -  5,0(bardzo dobry)

7.    W przypadku powtarzania egzaminu praktycznego, ostateczna ocena z tego etapu egzaminu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich oceny (ocena jest zaokrąglana do najbliższej oceny zaliczającej). W przypadku gdy średnia znajduje się dokładnie w połowie między dwoma ocenami zaliczającymi, jako ocenę ostateczną wybierana jest wyższa.

Przykład:
Student A otrzymał następujące oceny z egzaminu praktycznego:
1. termin - ocena 2.0
2. termin - ocena 2.0
2. termin - ocena 3.5

Ocena końcowa:
(2.0 + 2.0 + 3.5) / 3 = 2.5
Po zaokrągleniu , ocena końcowa to 3.0

8.    Student może poprawić ocenę pozytywną uzyskaną z egzaminu praktycznego w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty pierwszego terminu.

9.    Ostateczną oceną z przedmiotu jest średnia ważona ocen uzyskanych przez studenta z każdego etapu egzaminu:

Wagi kolejnych etapów egzaminu:
Ocena z egzaminu testowego      stanowi 60%
Ocena z egzaminu praktycznego stanowi 40%

10.    Osoba przeprowadzająca egzamin praktyczny zobowiązana jest do wpisania oceny z egzaminu do systemu do systemu e-Oceny.

11.    W celu zaliczenia roku student składa w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Karty Egzaminów, z których odbywał się egzamin 2-etapowy.

12.    Student ma prawo do zdawania każdego etapu egzaminu w trzech terminach

13.    Termin egzaminu praktycznego z Anatomii Prawidłowej jest ustalany przez Kierownika Zakładu.

§3. Postanowienia szczegółowe dotyczące egzaminów z przedmiotów Biofizyka, Farmakologia, Fizjologia, Genetyki, Immunologia Kliniczna, Mikrobiologia, Patofizjologia oraz Patomorfologia na Wydziale Lekarskim.

1.    Egzaminy z wymienionych wyżej przedmiotów są egzaminami 1-etapowymi (egzamin testowy).

2.    W celu zaliczenia roku student składa w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Kartę Egzaminu testowego.

3.    Student ma prawo do zdawania każdego etapu egzaminu w trzech terminach.

§4. Postanowienia dotyczące egzaminów i zaliczeń z Medycyny sądowej na Wydziale Lekarskim.

1.    Zasady szczegółowe dotyczące egzaminów i zaliczeń z Medycyny sądowej są określone w regulaminie zajęć dostępnym na stronie Katedry Medycyny Sądowej www.umed.pl/zms.

§5. Postanowienia dotyczące egzaminów i zaliczeń z Anatomii Prawidłowej na Wydziale Lekarskim.

1.    Zasady szczegółowe dotyczące egzaminów i zaliczeń z Anatomii Prawidłowej są określone w regulaminie zajęć Katedry. Studenci zobowiązani są do zaliczenie egzaminu praktycznego przed podejściem do egzaminu testowego.

§6. Postanowienia dodatkowe dla Wydziału Lekarskiego

1.    Student ma prawo powtarzania I roku studiów jedynie w przypadku nie zaliczenia jednego przedmiotu

2.    Student powtarzający rok uczęszcza tylko na zajęcia z przedmiotu, którego nie zaliczył

3.    Student ma prawo do jednokrotnego awansu w całym toku studiów, w przypadku gdy rokuje na wyrównanie różnic programowych.

4.    Otrzymanie awansu możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu tej możliwości z Klinikami lub Zakładami.

5.    Student powtarzający I roku studiów ma prawo do awansu jedynie z zajęć fakultatywnych z II roku.

6.    Studentowi, który nie zaliczył I roku studiów, a rekrutował się ponownie na Wydział Lekarski i został przyjęty nie przysługuje zgodna na przepisanie oceny, z wyjątkiem studentów studiujących w trybie niestacjonarnym, którzy zostali przyjęci na I roku studiów w trybie stacjonarnym.

7.    Student, który nie zaliczył I roku studiów, a rekrutował się ponownie na Wydział Lekarski i został przyjęty zobowiązany jest do dostarczenia indeksu do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego celem unieważnienia go.

8.    Studenci wyjeżdżający na stypendia zagraniczne w ramach programu ERASMUS przedstawiają  Dziekanowi propozycje przedmiotów, z których zajęcia będą odbywać za granicą. Mogą to jednak być  tylko przedmioty z danego roku studiów oraz pojedyncze przedmioty z roku następnego. Ogólna liczba punktów ECTS uzyskana za granicą w czasie rocznego wyjazdu musi być zgodna z liczba punktów jaka student uzyskuje na UM w Łodzi w ciągu tego samego roku.